Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

 

1. ADATKEZELŐ

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hozzáférhetővé tételével a

 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (továbbiakban: Társaság),

 

székhelye: 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet,

 

képviseli: Szaniszló Szilvia ügyvezető,

 

adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 03007-0001,

 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57414/2012

 

e-mail címe: info@raabeklett.hu,

 

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) eleget téve a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek, tájékoztatja az érintetteket, különösen ügyfeleit és partnereit, továbbá az általa üzemeltetett, a https://www.raabeklett.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Felhasználók) személyes adataiknak a Raabe Klett Kft. által történő kezelésével kapcsolatban.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a Tájékoztató alapján a hatályos jogszabályok ─ így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) ─ rendelkezései szerint kezeli. Figyelembe veszi az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatóit, valamint a nyilvánosságra hozott bírói gyakorlatot is.

 

A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés célját, jogalapját és módját. A Tájékoztató célja továbbá, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Érintettek magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, biztosítsa annak feltételeit, hogy az Érintettek személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, a személyes adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy felhasználása megakadályozható legyen.

3. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, a módosítás a módosított Tájékoztató Weboldalon történő közzétételével lép hatályba. Az Adatkezelő a Tájékoztató módosításáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Regisztráció során megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést.

 

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

A Tájékoztató alkalmazása során:

 

Felhasználó: az Adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.raabeklett.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói;

 

Partner/Ügyfél: Az a természetes személy, aki az Adatkezelővel nem Weboldalon köt termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására szerződést.

 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, egyes közhatalmi szervek, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: 06-1-391-1400, Fax:06-1-3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

 

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.raabeklett.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

 

ÁSZF: a Weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék-, és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

 

Regisztráció: a Weboldal felhasználója személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

 

Szolgáltatás: az Adatkezelő által az Ügyfelei, Partnerei és a Felhasználók részére a Weboldalon, vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

 

5. Az adatkezelés jogalapja és általános feltételei

5.1. A személyes adat kizárólag abban az esetben kezelhető, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

 

5.2. Az adatkezelés általános elvei

 

5.2.1. Személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott célnak, ezen felül a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

5.2.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

5.2.3. Az adatkezelés során biztosítani kell a személyes adatok pontosságát, naprakészségét, továbbá azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

5.2.4. Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulásnak önkéntesnek, kifejezettnek és megfelelő tájékoztatáson alapulónak kell lennie.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti azonban a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

6. FELHASZNÁLÓK KÖRE

A Felhasználók a Tájékoztató rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el azzal, hogy a Weboldalt információszerzés céljából felkeresik és/vagy az Weboldalra belépnek, és ott további tevékenységükkel a Weboldalt használják.

 

6.1. Regisztráció nélküli Felhasználók:

A Weboldal szolgáltatásai általában Regisztráció nélkül is igénybe vehetőek.

 

6.2. Regisztrált Felhasználók:

Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználók részére a Regisztráció lehetőségét annak érdekében, hogy a Felhasználók adataik ismételt megadása nélkül igénybe tudják venni a Weboldal szolgáltatásait. A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat. A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, az ÁSZF alapján regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat is.

 

Regisztrált Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁSZF, valamint a Tájékoztató rendelkezéseit.

 

6.3. Korlátozottan cselekvőképes személyek

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes képviselő jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához.

 

A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

 

6.4. Cselekvőképtelen személyek

A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat, a Felhasználói tevékenységért a törvényes képviselő a felelős.

7. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT EGYES ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

 

Amennyiben az egyes adatkezeléseknél ettől eltérő időtartam nem kerül rögzítésre, egyéb adatok tekintetében az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás teljesítésétől számított hat (6) év, tekintettel arra, hogy a polgári jog általános elévülési szabályára tekintettel – figyelembe véve az igényérvényesítésről történő értesüléshez szükséges időt is – ezen időtartamon belül érvényesíthet az Adatkezelő, vagy harmadik személy a Felhasználóval, vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szemben igényt. Az Adatkezelő így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szembeni igényét.

 

Abban az esetben, ha az adatkezelés célja jogi kötelezettség teljesítése, szerződés megkötése, illetve teljesítése, a cél teljesítéséhez szükséges adatok Érintett által történő szolgáltatása kötelező. Az Érintett részéről az adatszolgáltatás megtagadása, vagy annak egyéb okból történő elmaradása a szerződés megkötésének, vagy teljesítésének meghiúsulását eredményezheti.

 

7.1. Adatkezelés személyesen kötött szerződéssel kapcsolatban (vásárlás a bemutatóteremben, kiállításokon, az Adatkezelő ügynökétől)

A kezelt adatok köredátumnév, cím, telefonszám, e-mail cím,

céges vásárlás esetén a kapcsolattartó neve

 

termék megnevezése, mennyisége, vételára

 

számlázási név, cím

 

átutalásos fizetési mód esetén bankszámla-szám

 

bankkártyás fizetés esetén:

tranzakció kód

Az adatkezelés céljaszámla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítésevásárlás/ megrendelés,

a vásárlók nyilvántartása, vásárlói kapcsolattartás

vásárlás/ megrendelés,

számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése

számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapjaszerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

(ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

szerződés teljesítése, az Érintett hozzájárulásajogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés időtartama8 év6 év8 év8 év8 év8 év

 

Személyesen kötött szerződések esetében az Ügyfél adatai az Adatkezelő munkavállalója, illetve az Adatkezelő nevében és javára eljáró más személy (a továbbiakban: munkavállaló) részére kerülnek átadásra.

 

7.2. Minőségi kifogások, panaszok kezelése

A kezelt adatok köreA vásárlóval kapcsolatban:

vevőkód/online regisztrációs kód

név, cím, telefonszám, e-mail cím

vagy cégnév és cím, kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve

 

 

A termékkel kapcsolatban:

a termék megnevezése, kódja, kiadás/gyártás éve, képzés helye, napja, szállítási adatok

 

A felmerült problémával kapcsolatban:

jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz bejelentésének helye, ideje, módja;

a panasz részletes leírása, bemutatott dokumentumok jegyzéke;

a kifogás rendezésének módja,

a vásárló aláírása, a panasz azonosító száma

 

A termék blokkjával/számlájával kapcsolatban:

blokkszám, a számlán megjelölt azonosító adatok

 

Az adatkezelés céljaminőségi kifogások kezelése, kapcsolattartás a vásárlóval

 

Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A. § (7))jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A. § (7))
Az adatkezelés időtartamajegyzőkönyv: 5 év – 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7)

a fogyasztó szavatossági /jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv: 3 év 19/2014 (IV.29.) NGM r. 4.§ (6)

vásárlók könyve: 5 év

Visszárubizonylat:

8 év – Számv. tv. 169. § (2)

 

7.3. Internetes adatkezelések

 

7.3.1. A Weboldal látogatóinak adatai

 

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A kezelt adatok köreazonosítószám, dátum, időpontweboldal címe, a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése)

 

a Felhasználó számítógépének beállításától függően a Felhasználó eszközével, az általa használt böngészővel, operációs rendszerrel kapcsolatos adatoka Felhasználó számítógépének IP címe, Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó földrajzi helyzete
Az adatkezelés célja1.      a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, kontrollja, Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése, a Felhasználóra optimalizált szolgáltatás

2.      a Felhasználó védelme

3.      az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének támogatása, ideértve különösen:

–        a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítését

–        a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítését, lebonyolítását,

–        az Adatkezelő tevékenységének támogatását

–        A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós célokat (hírlevél, ajándékakciók, nyereményjátékok)

Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama A Google Analytics szabályozása szerint

 

 

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

 

Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak a Weboldalon végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a külső hirdető cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

 

7.3.2. A Weboldalon regisztrált Felhasználók adatai

A kezelt adatok köreminden esetben:

e-mail cím, felhasználónév (rendszer rögzíti még:

dátum, időpont)

 

opcionális adatok:

Hozzájárulás a hírlevél küldéséhez

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléshez

 

Az adatkezelés céljaA Felhasználók (visszatérő vásárlók) részére a gyorsabb, kényelmesebb vásárlás biztosítása, a Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése az érdeklődők részére,
Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelés időtartamaregisztráció visszavonásáig

 

A Regisztráció visszavonását, továbbá a Hírlevélről történő leiratkozást a Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken lehet kezdeményezni.

 

A Hírlevélről leiratkozni továbbá a hírlevél alján elhelyezett, „Leiratkozom” feliratra kattintva lehetséges.

 

7.3.3. A Weboldalon vásárlók adatai

A kezelt adatok körevásárló adatai:

vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám,

számlázási adatok (cím, város, megye, irányítószám, opcionálisan cégnév) – további opcionális adatok: szállítási cím, Hozzájárulás az adatkezeléshez, ÁSZF elfogadása

ügylet adatai: azonosítószám, dátum, időpont, termék megjelölése, vételára, fizetési mód, szállítási módonline fizetés esetén: bankkártya adatok, bankszámlaszám
Az adatkezelés célja 

elektronikus úton történő szerződéskötés, a szerződés teljesítése, kiszállítás

Az adatkezelés jogalapjaszerződés létrejötte, teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

jogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés időtartamaa szerződés megkötésétől számított 6 év

Számviteli kötelezettségek: 8 év

7.4. Speciális aktivitások (pl. promóciók, játékok)

A kezelt adatok köree-mail cím, név, cím, telefonszám

dátum, időpont

születési év (célzott korcsoport számára kiírt játéknál)

pályázat neve

az Érintett által rendelkezésre bocsátott egyéb adat az aktuális játékszabályzatnak megfelelően

Az adatkezelés célja–        az Adatkezelő által szervezett promóciókban, pályázatokon, játékokban, nyereményjátékokon való részvétel

–        kuponkódok szerzése, kedvezmények igénybevétele

–        nyertesek kisorsolást követő értesítése

–        nyertesek személyének nyilvánosságra hozatala

–        személyre szóló ajánlatok küldése, direktmarketing

Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelés időtartamaaz aktivitás lezárulásáig, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

esetlegesen kapcsolódó számviteli bizonylatok: 8 év

7.5. Akkreditált, minősített képzések, tanúsítványt adó konferenciák, módszertani délutánok

A kezelt adatok köremegrendelő neve, e-mail cím, cím, telefonszám, nem, okmányazonosító (oklevél száma, működési nyilvántartási szám)

kapcsolattartó neve, beosztása

résztvevő neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, végzettséget igazoló oklevél számaA résztvevőről készült fénykép
Az adatkezelés céljaKapcsolattartás az Érintettel, személyazonosság igazolásaA képzésen való részvételt/képesítés megszerzését igazoló tanúsítvány kiállítása, a képzés dokumentálásaa képzés dokumentálása
Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulásaãjogi kötelezettség teljesítése (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§ (11))az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartamatanúsítványok kiadásáról vezetett nyilvántartás, a továbbképzési napló, a jelenléti ív, az ismeretek számonkéréséről szóló jegyzőkönyv, a záródolgozatok: 5 évig (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A.§ (3))

igazolások kiadásáról vezetett nyilvántartás, a tanfolyami napló, a jelenléti ív, az ismeretek számonkéréséről szóló jegyzőkönyv, a záródolgozatok, értékelő kérdőívek: 5 évig (9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet

 

5 év

7.6. Hírlevél

A kezelt adatok köreAz Érintett neve, e-mail címe, státusza

Opcionálisan: beosztás, oktatott tantárgy, intézmény neve, város, gyermekek száma, gyermekek születési éve

Az adatkezelés céljaa Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal, szakmai hírekkel kapcsolatos, célzott információk; célzott reklámajánlatok, illetve promóciós célú ajánlatok megküldése az érdeklődőknek
Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelés időtartamaA hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig

7.7. Cookie-k kezelése

 

7.7.1. Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

 

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működése a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak. A Google Analytics „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

 

A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért.

 

Mivel Adatkezelő nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.

 

A kezelt adatok köreDátum, Weboldalra belépés időpontja

 

Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja:A felhasználók azonosítása, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, támogatása, adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés időtartamaA munkamenet lezárultáig (a Weboldal elhagyásával megszűnik), illetve a Felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.

 

Az Adatkezelő a Felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások szolgáltatásfejlesztési célú nyomon követésének céljára.

 

Az Adatkezelő a hírlevelek kiküldéséhez az Interspire Email Marketer hírlevélkiküldő rendszert használja. Bővebb információ: https://www.interspire.com/.

 

7.8 Közösségi média

 

A Szolgáltató social plugin-eket is használ Weboldalán. A social plugin-ek olyan eszközök, melyek lehetőséget teremtenek a Weboldal és a közösségi oldalak összekapcsolására. A social plugin akkor aktiválódik, ha a Felhasználó rákattint. Az így létesített kapcsolat alapján a Felhasználó IP címe és felhasználói adatai az érintett közösségi oldalra továbbításra kerülnek.

 

Ahhoz, hogy a Facebookon (www.facebook.com/RaabeKlett/) kapcsolatba tudjon lépni a Szolgáltatóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook személyes adatokat kér és kezel, a Szolgáltatónak erre nincs befolyása. További információ: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Ha az Érintett a Facebookon keresztül kérdést intéz a Szolgáltatóhoz, az a Szolgáltató Marketing osztályára kerül továbbításra, ezzel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatban Tájékoztató 1. pontjában talál információt.

 

A Szolgáltató a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“) videó-megosztó rendszerét használja videói feltöltésére.

 

A Szolgáltató Weboldalán beágyazott YouTube videók közvetlenül elérhetőek a Felhasználó böngészőjéből. Ezzel egyidejűleg, a Felhasználó böngészőjéből egyes adatok továbbításra kerülnek a YouTube részére, attól függetlenül, hogy a Felhasználó rákattint-e a videóra. A Szolgáltatónak nincs befolyása a YouTube által ilyen módon gyűjtött adatokra. A beágyazott YouTube videók a Felhasználó böngészőjében letilthatóak.

 

7.9 Linkek

 

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

 

 

7.10. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

 

Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdése merülne fel, felkeresheti ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF 3.7. pontjában megjelölt elérhetőségeken.

 

A kezelt adatok köreaz Érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés céljaa Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az Érintett által jelzett kérdések, problémák kezelése, kapcsolattartás az Érintettel
Az adatkezelés jogalapjaaz Érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelés időtartamaa megkeresés jellegétől függően, legkésőbb 5 év elteltével

 

7.11. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő kezdeményezésére

 

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • regisztráció visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés;
 • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
 • válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
 • hírlevél (külön, kifejezett hozzájárulás alapján);
 • promóciós ajánlatok (külön, kifejezett hozzájárulás alapján).

 

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

 

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó hozzájárulása birtokában küld reklám vagy promóciós célú e-mailt, hírlevelet és biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét.

 

7.12 Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról

 

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (aktiválókód). Az aktiválókód segítségével történt aktiválás után is értesítjük a Felhasználót (visszaigazolás).

 

Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

 

Az, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a Felhasználó hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára jogosult hozzáférhetővé tenni a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

 

Az Érintett felelős az általa az Adatkezelőnek megadott adatok helytállóságáért, és – harmadik személy adatainak átadása esetén – azért, hogy azok átadására megfelelő felhatalmazással rendelkezett.

 

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. E személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.

 

8. ADATBIZTONSÁG

Az adatokat az Adatkezelő az Információbiztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon, és/vagy digitális formában a székhelyén, vagy adatfeldolgozóinál, továbbá felhőalapú (cloud) alkalmazások igénybevételével tárolja.

 

A felhőalkalmazások az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítógépközpontja az adattároló, hanem egy, az EGT-n belül elhelyezkedő szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.

 

Informatikai eszközökkel szembeni követelmények

 

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy biztosítsa és megőrizze a személyes adatok tekintetében a

 

 • rendelkezésre állást (az arra jogosultak szükség szerint hozzáférjenek)
 • bizalmasságot (a személyes adatok védelme a jogosulatlan hozzáféréssel szemben)
 • adatintegritást (védi a személyes adat teljességét),

e körben mindenkor, a legújabb technikai fejlesztések nyújtotta előnyöket kihasználva, megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a jogosulatlan hozzáférés, manipuláció, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, vagy sérülés megakadályozására.

 

9. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

9.1. Adattovábbítás feltételei

 

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek a Tájékoztató 5.1. pontjában rögzítettek jogalapok valamelyikének fennállása esetén továbbíthatók.

 

9.2. Hatósági megkeresések

 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden általa kezelt személyes adatot a bíróságoknak, vagy a hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat kötelezi. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

9.3. Adattovábbításhoz adott előzetes hozzájárulás

 

9.3.1. Amennyiben az Adatkezelő a Weboldal tartalomszolgáltatásának üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a regisztrált Felhasználók Regisztrációjának folyamatosságát biztosítja, a Felhasználót a hatályos Tájékoztatóban rögzítetteknél hátrányosabb helyzetbe nem hozhatja.

 

9.3.2. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja az alábbi területen működő, általa kiválasztott személyek és társaságok (címzettek kategóriái) számára:

 

 • adatfeldolgozás,
 • számlázás,
 • könyvelés,
 • követelések kezelése,
 • kézbesítés,
 • marketing,
 • jogi képviselet,
 • valamint a jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek.

 

9.4. Adatfeldolgozók

 

9.4.1. Webáruházban történt vásárlás esetén, a Felhasználó által választott kiszállítási módnak megfelelően, Adatkezelő a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén a kapcsolattartáshoz e-mail és telefonszámát), a termék vételárát átadja.

 

 • Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén az Adatkezelő a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-nak, (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, Adószáma: 12369410-2-44),
 • Postai kiszállítás esetén a Magyar Posta Zrt.-nek (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463 adószáma: 10901232-2-44).

 

E hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a választott kiszállító saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

9.4.2. A Felhasználó hozzájárul, hogy amennyiben ÁSZF szerinti kötelezettségeit nem teljesítené, az Adatkezelő a jogos igénye érvényesítéséhez szükséges adatokat átadja az EOS KSI Magyarország Kft.-nek (EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft. Váci út 30, 1132 Budapest, cégjegyzékszáma: 01-09-568714).

 

 

9.4.3. Ezen túlmenően a Társaság weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosításása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

CégnévSzékhelyTevékenység
Tom PC Bt.1173 Budapest, Pesti út 101. 3. e m. 15rendszergazdai tevékenység
Seaweb.hu Bt.1068 Budapest, Király utca 110. 1. em. 5.rendszerüzemeltetés
Hexagon Consulting Kft.1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84.vállalatirányítási rendszer
Elall SroSK-05801 Poprad, Levocská 866 Szlovákiavállalatirányítási rendszer
ZenProg Kft.9011 Győr, Pósa Lajos út 21.vállalatirányítási rendszer
Revolution Software Kft.1133 Budapest, Váci út 76.vállalatirányítási rendszer
Systemfarmer Kft.1119 Budapest, Petzvál József utca 28. 1. em. 2.rendszerüzemeltetés
Conselho Ügyviteli Iroda Kft.1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. ép. III. em.ügyviteli folyamatmenedzsment
Borbély Éva2234 Maglód, Kölcsey út 14.könyvvizsgálat

9.5. Adattovábbítási nyilvántartás

 

Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, jogalapját és címzettjét, az továbbított Személyes adatok megjelölését, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

10. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintettet megilleti az előzetes tájékozódásjoga, a hozzáférés joga, , valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá törlését, korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen a Tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeken, továbbá megilleti az adathordozhatóság joga.

 

Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről, meghozott intézkedéseiről az Érintettet írásban, vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti,

 

Az Adatkezelő az érintetti jogok érvényesülésével kapcsolatban előírt feladatait ingyenesen látja el. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő az információ, vagy a tájékoztatás megadásával, vagy az intézkedései megtételével kapcsolatban felmerült adminisztratív költségei figyelembevételével észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy a közreműködést megtagadhatja. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

10.1. Tájékoztatás

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó adatokról, valamint a személyes adatai kezelésének részleteiről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén annak címzettjeiről.

 

10.2. Hozzáférés

 

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

10.3. Helyesbítés

 

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére a pontatlan, vagy hiányos személyes adatot helyesbíti, illetve kiegészíti.

 

10.4. Törlés

 

Az Adatkezelő – feltéve, hogy a törlést jogszabályi előírás nem zárja ki – a személyes adatot az Érintett kérelmére törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, ha kezelésükre már nincs szükség, vagy a törlést jogszabály, vagy bírósági/hatósági határozat előírja.

 

10.5. Elfeledtetéshez való jog

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatot nyilvánosságra hozta, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Érintett törlésre irányuló kérelméről tájékoztasson minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

10.6. Korlátozás

 

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott; vagy jogellenes az adatkezelés és az Érintett a törlést ellenzi; vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az Érintett jogai védelméhez azokat igényli.

 

10.7. Az Adatkezelő eljárása az érintetti jogokkal kapcsolatban

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, az adatkezelés korlátozásáról az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította, kivéve ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.8. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett – amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

11. TILTAKOZÁS ÉS JOGORVOSLAT

 

11.1. Tiltakozási jog

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapul;
 • ha annak célja a közvetlen üzletszerzés;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi.

 

11.2. Jogorvoslat

 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

 

Telefon: 06.1.391.1400

 

Fax: 06.1.391.1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: https://www.naih.hu

 

Az Érintett jogainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat. A per az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25. 1363 Pf.: 16.) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

12. AZ ÉRINTETTET VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK

Minden Érintettnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

 

13. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Az Érintett részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a Tájékoztató 1. pontjában található e-mail címen keresztül.

 

 

Budapest, 2018. május 8.