Magical World sorozat

Magical World

A0, A1, A2, B1

Felfedezés – Kaland – Tudás

Termékleírás

Magical World Starter Tankönyv a TKV/3615-10/2014 határozatszámon tankönyvvé nyilvánítva. Érvényessége: 2014.03.31-2019.08.31.

Magical World 3 Tankönyv a TKV/3616-11/2014 határozatszámon tankönyvvé nyilvánítva. Érvényessége: 2014.03.31-2019.08.31.

Magical World 3. Munkafüzet a TKV/3616-11/2014 határozatszámon tankönyvvé nyilvánítva. Érvényessége: 2014.03.31-2019.08.31.

A fenti tankönyvek szerepelnek a 2017/2018-as tanév tankönyvjegyzékén.

 

 

Üdvözöljük az angol nyelv varázslatos világában!

A Cengage Learning, National Geographic Learning és a Klett Kiadó együttműködésének eredménye a négykötetes tankönyvcsaládunk, mely a kompetencia alapú nyelvoktatásra alapozva azzal a céllal készült, hogy a nyelvtanulás ne csak feladat, hanem élmény is legyen az általános iskolás tanulók számára.

A Magical World tankönyvcsalád egyedülálló módon vezeti be a diákokat az angol nyelv rejtelmeibe: a tananyag figyelembe veszi egyrészt a korosztály igényeit, másrészt a magyarországi sajátosságokat, illetve teljesen igazodik a NAT követelményeihez. A receptív (listening, reading) és produktív (speaking, writing) készségek fejlesztését a jól strukturált, egymásra épülő feladatok mellett a National Geographic páratlan képanyaga is segíti.

A világ, és ami benne van!

A Magical World lehetővé teszi, hogy a nyelvtanulók érdekes témákon keresztül ismerkedjenek meg nemcsak az angol nyelvvel, hanem az őket körülvevő „varázslatos” világgal is. Innovatív, modern szemléletével a sorozat a multikulturális megközelítést képviseli: a sorozat két szereplőjének, Jack-nek és Olivia-nak a segítségével a diákok messzi tájakra eljuthatnak, megismerkedhetnek számukra ismeretlen kultúrákkal és a nyelven keresztül saját személyiségük, identitásuk is formálódhat. Így az angol nyelv átadásán kívül szerzőnk, David A. Hill a ‘cultural exploration and mediation’ (Corbett – 2009) – kultúrák felfedezésére és közvetítésére is nagy hangsúlyt helyezett a kézirat megírása során.

Tervezzük együtt a jövőt!

Külön érdekessége a sorozatnak, hogy gyakorló pedagógusok a sorozat minden egyes kötetének fejlesztésében részt vesznek, ezzel segítenek nekünk a megfelelő tananyag összeállításában és a tankönyvet használó tanárok és nyelvtanulók igényeinek felmérésében.

Együttműködésben a National Geographic és a Cengage Learning-gel

Kiadónk a Magical World sorozatot a Cengage Learning és National Geographic Learning ELT sorozataiból adaptálta. Szerzőnk a kompetencia alapú nyelvoktatás ismérveit követve, a NAT követelményeinek megfelelően építette fel a magyarországi adaptáció anyagát, tekintetbe véve a helyi sajátosságokat és a tanári igényeket. A Cengage Learning általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek szóló nyelvkönyveket készít, és a National Geographic Society képeit, térképeit, videóit és újságcikkeit is terjeszti.

További információk

Nyelv

Angol

Termékcsoport

Tankönyvcsalád

Sorozat

Magical World

Nyelvi Szint

A0, A1, A2, B1

Kiadás éve

2010

Koncepció

A Klett kiadó angol nyelvi tankönyve, amely az általános iskolásoknak készült, a 2011/2012 tanévtől kezdve kerül kereskedelmi forgalomba. A tankönyvcsalád kötetei az 5., 6., 7. és 8. osztályosok számára készülnek – ily módon a felső tagozat minden osztálya részére biztosítva a továbbhaladáshoz szükséges tankönyvcsomagot.

1. NAT

A tankönyv és munkafüzet szerzőpárosa a Nemzeti Kerettanterv alapelveit és a Kerettanterv által az adott korcsoport számára meghatározott és leírt módszertani, ismeretelméleti és nyelvtanulási szokásokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vették. Mind a tankönyv, mind a munkafüzet felépítése, a feladatok jellege, egymásra épülésük és sorrendiségük, az ismeretszerzés lépései, a javasolt és a feladatok által megkívánt módszerek, logikai műveletek és a motivációs bázis megfelel a célcsoport – az első kötet esetében a 4. általános iskolás gyerekek – igényeinek. Az egymást követő fejezetek témái, a nyelvi anyag és a bemutatott nyelvtan körültekintő kiválasztása és elrendezése figyelembe veszi mind az angol nyelv sajátosságait, mind az adott korcsoport nyelvtanulásának és gondolkodásának törvényszerűségeit, így teremtve meg a hatékony és élvezetes nyelvtanulás- nyelvtanítás feltételeit.

2. National Geographic

A tankönyv páratlan képi elemeket tartalmaz a National Geographic által a kiadó rendelkezésére bocsátott képeknek köszönhetően. Nem esik azonban abba a manapság egyre gyakrabban tapasztalt hibába, hogy a képanyag öncélúvá váljék, mindössze az illusztráció szerepét töltse be vagy helyettesítse a tartalmat.

3. Témakörök és kapcsolat más tantárgyakkal

A tananyagban feldolgozott témakörök azokat az alapvető dolgokat ölelik fel, melyekkel a tanulók anyanyelvükön már megismerkedtek az alsó tagozaton, így biztosítva igazi interdiszciplináris szemlélet követését az angol nyelvi órákon. Az ajánlott témák közül a következők szerepelnek:

  • At School
  • At Home
  • Animal World
  • In the Playground
  • Going Shopping
  • The World of Work
  • I Like Your Hat
  • Free Time
  • Holiday Time

A tankönyv egy bevezető fejezettel kezdődik, amely rádöbbenti a gyerekeket, hogy nagyon sok angol szót ismernek már – ezzel hatásosan megalapozva egy mindvégig következetesen felépített motivációs bázist. Majd olyan nyelvi elemekkel ismerteti meg a kisdiákokat, amelyek egész angol nyelvtanulásuk alatt elengedhetetlenül szükséges lesz (ABC, angol nyelven elhangzó legfontosabb utasítások, egyszerű üdvözlések, a kapcsolatteremtés legegyszerűbb mondatai stb.). A továbbiakban majd az egyre bonyolultabb tanórai utasítások, a személyes kapcsolatteremtés újabb és újabb eszköztára a fejezetek során szervesen épül be a tananyagba, így fokozatosan – és természetes módon – elsajátíthatók. Ugyancsak a bevezető fejezetben találkozunk először a tankönyvcsalád állandó szereplőivel is.

A történet kis fotográfusokról szól, akik nem csak távoli egzotikus tájakon, hanem a nagyváros dzsungelében és minden pillanatban készek észrevenni a kalandot és a különleges pillanatokat. A National Geographic úttörőként használta a fotográfiát mint eszközt, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a földünk értékeire és sokszínűségére. A National Geographic extrém körülményeket és távoli kultúrákat derít fel és kap lencsevégre. És e mellett egyik szeme mindig a közeli dolgokon marad, az ismert környezet és kultúra meglepő oldalait tárja elénk.

4. Történet

Frank, a fényképész, és diákjai, elsősorban Olivia és Jack – akik egyidősek a tankönyv használóival, és természetesen velük együtt nőnek az együtt töltött évek alatt – körbejárják majd a világot, hogy közeli és távoli helyeket fotózzanak, különböző kultúrákat ismerjenek meg és a világ számos helyén élő kortársaik életéről tanuljanak. Frank segítségével a diákok is könnyen megtanulhatják az angol nyelvet, és beszélhetnek a világ más országaiban élő barátaikkal.

5. Felépítés

Az egyes fejezetek felépítése a következő. Minden egyes fejezet rövid képregénnyel – Frank, Olivia és Jack egy-egy újabb kalandjának elbeszélésével kezdődik; amelyek különböző helyszíneken is játszódnak, így adva lehetőséget az egyes témakörök természetes környezetének megteremtésére. A képregény műfaja képi eszközökkel teremt szövegkörnyezetet, így nagyon alkalmas arra, hogy a tanulók nyelvi szintjének megfelelően, egyszerű formában mutassa be a fejezetben tárgyalt nyelvi és nyelvtani fordulatokat – méghozzá természetes módon, a nyelv mindennapi használatát modellező szituációkban. A képregényen kívül nagy motivációs erővel rendelkezik még a dupla oldalas National Geograpictól átvett színes képekhez kapcsolódó feladatok, játékok sora, így nem csak intellektuálisan, de érzelmileg is felkészíti a tanulókat az ismeretszerzésre.

A fejezetek által tárgyalt új nyelvi anyag vagy nyelvtani jelenség bemutatását mindig egyszerű, jól megszerkesztett, és rendkívül gondosan felépített gyakorlatok sora követi. A kezdő gyakorlatok nem-verbális műveletek végzésére kérik a tanulókat (karikázás, aláhúzás, pipa, párosítás stb.), majd az egyszavas illetve rövid válaszokat igénylő feladatok következnek, míg végül eljutunk az egyszerű mondatok, rövid párbeszédek produkálásáig. A feladatok jellege, egymás utánisága és egymásra épülése is szigorúan figyelembe veszi a tanulók életkorát, illetve a tőlük elvárható logikai műveletek sajátosságait.

Az új lexikai egységek mindennapi szituációkban, a nyelvtani egységek szövegösszefüggésben kerülnek bemutatásra, és minden fejezet tartalmaz legalább egy ritmikus mondókát, versikét, dalt, amely a ritmus és rím segítségével segíti a bevésést és a hosszú távú memória aktivizálását. A hozzájuk kapcsolódó feladatok pedig mozgásra, manuális tevékenységek végzésére buzdítják a tanulókat, ezzel megint csak az emlékezet működését segítve. A mondókák, dalok, játékos gyakorlatok motivációs erejüknél fogva is nagyban hozzájárulnak a hatékony nyelvtanulás feltételeinek megteremtéséhez.

Minden fejezet végén projekt munka várja a tanulókat, amely feladatok manuális tevékenységekre (rajzolás, kivágás, ragasztás, matricák használata, stb.) bíztatja őket, ezzel nem csak a tankönyv motivációs bázisát növelve, hanem a motorikus és kis motorikus mozgásokkal a tanultak elmélyítését, az emlékezethez kapcsolódó logikai műveletek aktivizálását tűzve ki célul. Az Internet segítségével minden fejezethez letölthető ez a legutolsó feladat, amely mindig a tananyaghoz szervesen kapcsolódó érdekes téma, egy saját portfólió elkészítése, melyhez az újonnan tanult szavakat, kifejezéseket is fel kell használniuk a tanulóknak.

6. Tanulási folyamat

A készségek fejlesztése integrált módon történik. A körültekintően megtervezett gyakorlatok által igényelt készségek tudatosan átgondolva követik egymást; a produktív készségek (beszéd és írás) minden esetben követik a receptív készségeket (hallás utáni értés és olvasás). A receptív készségek nagyon gondosan készítik fel a tanulókat a nyelv aktív produkálását igénylő feladatokra. Az egyes készségek gyakoroltatásán belül is érvényesül a fokozatosság elve – az egészen egyszerűtől a bonyolultabb, összetettebb felé haladnak minden esetben (pl. a beszédfejlesztés esetében a beszéd egyszerű reprodukálásától – ismétlés – haladunk az egyszavas reakciókon és rövid válaszokon keresztül a mondatok, rövid párbeszédek létrehozásáig).

A kommunikációs szándékok kifejezése szervesen be van illesztve a tananyagba.
Ezek a társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok (köszönés, elköszönés, bemutatkozás, köszönet stb.), személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok (tetszés, nem tetszés), információcseréhez  kapcsolódó kommunikációs szándékok (dolgok, személyek megnevezése, információkérés, illetve adás stb.)

A könyv egészét áthatja a kommunikatív nyelvtanulás fontosságának elve. A nyelv természetes működésének megértését, az idegen nyelvnek a kommunikatív funkciók eszközeként való használatát erősítik a képregény életszerű helyzetei, a jelenetek eljátszhatósága és variálhatósága, a pár-, és csoportmunkára ösztönző gyakorlatok nagy száma, illetve az a mód, ahogyan a tankönyv szerzője a pár-, és csoportmunka technikájába fokozatosan vezeti be a diákokat. Ehhez – és az eddig tárgyalt módszertani feladatok és tennivalók mindegyikéhez – nyújtanak nagy segítséget a majdan Interneten hozzáférhető tanári kézikönyv alapos, mindenre kiterjedő módszertani tanácsai, magyarázatai, ajánlatai és a számtalan kiegészítő tevékenység., amelyet az szintén kínál.

7. Munkafüzet és tankönyv munkamegosztása

A munkafüzet nagyszerűen egészíti ki a tankönyv anyagát és támogatja annak használatát. Ugyanolyan vonzó a sok színes képpel, ugyanúgy képes motiválni a tanulókat és változatos, sokszínű, élvezetes gyakorlatokkal sarkallni őket még több gyakorlásra. Intelligens és praktikus módon követi a tankönyv logikáját, teljes mértékben tiszteletben tartva annak szellemiségét, mégis újra és újra képes további ötletekkel tovább erősíteni a bevésést, gyakoroltatni az új nyelvi egységet vagy nyelvtani jelenséget.

A fokozatosság elvét minden szinten és területen figyelembe veszi a tankönyvhöz hasonlóan. A munkafüzet két nagy erőssége az állandó visszatekintés régebbi leckék anyagaira, a tudatos felidézés és ismétlés, és az újdonságnak számító Vocabulary Builder, mely aktív tevékenység által, az összes készség bekapcsolásával tudatosítja és gyakoroltatja az egyes fejezetek lexikai egységeit, azok nagyobb nyelvi egységekben való használatát.

A nyelvkönyv és munkafüzet része egy tankönyvcsaládnak, melyhez hang-, és mozgóképanyag (a tanórán felhasználható CD és DVD, otthoni tanulásra a munkafüzet CD), online tanári kézikönyv és kiegészítő tanítási segédcsomag (további képek, egy-egy témakörhöz kapcsolódó és feladatjavaslatokkal ellátott plakátok, szó-, és képkártyák), valamint ingyenes interaktív tananyagok tartoznak.

Tartalomjegyzékek, mintoldalak

Letölthető tartalomjegyzékek

Magical-world-starter-tartalomjegyzek
Magical-world-starter-tartalomjegyzek
magical-world-starter-tartalomjegyzek.pdf
491.8 KiB
474 Downloads
Details

Magical World 1 Tankonyv Tartalom
Magical World 1 Tankonyv Tartalom
MW1_tankonyv_tartalom.pdf
2.9 MiB
300 Downloads
Details

Magical World 1 Munkafuzet Tartalom
Magical World 1 Munkafuzet Tartalom
MW1_munkafuzet_tartalom.pdf
4.2 MiB
390 Downloads
Details

Magical World 2 Tankonyv Tartalom
Magical World 2 Tankonyv Tartalom
MW2_tankonyv_tartalom.pdf
1.6 MiB
452 Downloads
Details

Magical World 2 Munkafuzet Tartalom
Magical World 2 Munkafuzet Tartalom
MW2_munkafuzet_tartalom.pdf
3.2 MiB
244 Downloads
Details

Magical World 3 Tankonyv Tartalom
Magical World 3 Tankonyv Tartalom
MW3_tankonyv_tartalom.pdf
381.3 KiB
323 Downloads
Details

Magical World 3 Munkafuzet Tartalom
Magical World 3 Munkafuzet Tartalom
MW3_munkafuzet_tartalom.pdf
840.0 KiB
277 Downloads
Details

Letölthető mintaoldalak

Magical World Starter Mintaoldalak
Magical World Starter Mintaoldalak
MW_Starter_mintaoldalak1.pdf
5.4 MiB
440 Downloads
Details

Magical World 1 Tankönyv Mintaoldalak
Magical World 1 Tankönyv Mintaoldalak
MW1_tankonyv_mintaoldalak.pdf
689.6 KiB
454 Downloads
Details

Magical World 1 Munkafüzet Mintaoldalak
Magical World 1 Munkafüzet Mintaoldalak
MW1_munkafuzet_mintaoldalak.pdf
9.0 MiB
346 Downloads
Details

Magical World 2 Tankönyv Mintaoldalak
Magical World 2 Tankönyv Mintaoldalak
MW2_tankonyv_mintaoldalak.pdf
13.5 MiB
480 Downloads
Details

Magical World 2 Munkafüzet Mintaoldalak
Magical World 2 Munkafüzet Mintaoldalak
MW2_munkafuzet_mintaoldalak.pdf
629.9 KiB
460 Downloads
Details

Magical World 3 Tankönyv Mintaoldalak
Magical World 3 Tankönyv Mintaoldalak
MW3_tankonyv_mintaoldalak.pdf
1.5 MiB
369 Downloads
Details

Magical World 3 Munkafüzet Mintaoldalak
Magical World 3 Munkafüzet Mintaoldalak
MW3_munkafuzet_mintaoldalak.pdf
784.1 KiB
268 Downloads
Details

Letölthető anyagok

Magical World 1 - Handouts
Magical World 1 - Handouts
MW1_Handouts.pdf
522.3 KiB
515 Downloads
Details

Magical World 1 - Instructions
Magical World 1 - Instructions
MW1_Instructions.pdf
1.3 MiB
588 Downloads
Details

Magical World test 1
Magical World test 1
MW_DVD_test.pdf
409.2 KiB
973 Downloads
Details

Magical World 1 - Vocabulary
Magical World 1 - Vocabulary
MW1_Vocabulary.pdf
206.3 KiB
305 Downloads
Details

Magical World 2 - Handouts
Magical World 2 - Handouts
MW2_Handouts.pdf
2.6 MiB
330 Downloads
Details

Magical World 2 - Instructions
Magical World 2 - Instructions
MW2_Instructions.pdf
764.9 KiB
438 Downloads
Details

Magical World test 2
Magical World test 2
MW_DVD_test2.pdf
209.9 KiB
714 Downloads
Details

Magical World 2 - Vocabulary
Magical World 2 - Vocabulary
MW2_Vocabulary.pdf
149.8 KiB
245 Downloads
Details

Termékek A0 A1 A2 B1 Kattintson az Önt érdeklő nyelvi szintre a további kiadványokhoz.

Magical World Starter

Magical World Starter

A0

Magical World Starter A0 szintű tankönyv

Felfedezés – Kaland – Tudás

2.360 Ft 1.900 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155258015.
Magical World Starter

Magical World Starter – online verzió

A0

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World Starter – hanganyag

A0

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World Starter

Magical World Starter Tanári kézikönyv

A0

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Ingyenes Segédanyag

Magical World Starter Tanmenet

A0

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 1. Tankönyv
Magical World 1. Tankönyv

Magical World 1. Tankönyv

A1

Magical World 1. Tankönyv
National Geographic tankönyvek Magyarországon!

2.575 Ft 2.050 Ft

Cikkszám: 9786155127649.
Magical World 1. Munkafüzet
Magical World 1. Munkafüzet

Magical World 1. Munkafüzet

A1

Magical World 1. Munkafüzet
National Geographic tankönyvek Magyarországon!

2.005 Ft 1.600 Ft

Cikkszám: 9786155127663.
Magical World 1. Tankönyv

Magical World 1. – Tankönyv – online verzió

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 1. Munkafüzet

Magical World 1. Munkafüzet – online verzió

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 1. Tankönyv

Magical World 1 Tanári kézikönyv

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Helyi tantervjavaslatok a Kalandtúra tankönyvcsaládhoz

Magical World 1. Helyi tanterv

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World 1. Tankönyv hanganyag

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World 1. Munkafüzet hanganyag

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Ingyenes Segédanyag

Magical World 1. Tanmenet

A1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 2. Tankönyv
Magical World 2. Tankönyv

Magical World 2. Tankönyv

A2

Magical World 2. Tankönyv – National Geographic tankönyvek Magyarországon!

2.575 Ft 2.050 Ft

Cikkszám: 9786155127656.
Magical World 2. Munkafüzet
Magical World 2. Munkafüzet

Magical World 2. Munkafüzet

A2

Magical World 2. Munkafüzet – National Geographic tankönyvek Magyarországon!

2.005 Ft 1.600 Ft

Cikkszám: 9786155127670.
Magical World 2. Tankönyv

Magical World 2. – Tankönyv – online verzió

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 2. Munkafüzet

Magical World 2. – Munkafüzet – online verzió

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 2. Tankönyv

Magical World 2 Tanári kézikönyv

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Helyi tantervjavaslatok a Kalandtúra tankönyvcsaládhoz

Magical World 2. Helyi tanterv

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World 2. Tankönyv hanganyag

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World 2. Munkafüzet hanganyag

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Ingyenes Segédanyag

Magical World 2. Tanmenet

A2

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 3 Tankönyv

Magical World 3 Tankönyv

B1

2.575 Ft 2.050 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155127991.
Magical World 3. Munkafüzet

Magical World 3. Munkafüzet

B1

Magical World 3. Munkafüzet – National Geographic tankönyvek Magyarországon!

2.005 Ft 1.600 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155258008.
Magical World 3 Tankönyv

Magical World 3 – Tankönyv – online verzió

B1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 3. Munkafüzet

Magical World 3 – Munkafüzet – online verzió

B1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Magical World 3 Tankönyv

Magical World 3 Tanári kézikönyv

B1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World 3. Tankönyv hanganyag

B1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Quartier Libre 1. Hanganyagok szövege

Magical World 3. Munkafüzet hanganyag

B1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Ingyenes Segédanyag

Magical World 3. Tanmenet

B1

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Vissza a tetejére