A motiválás eszközei a Wir és a Direkt tankönyvlistás tankönyvcsaládjainkban

Szeptemberben, a tanévkezdéssel ugyan kipihent, ámde a folyamatos, kitartó tanulástól elszokott diákokat kapunk vissza. Nagyon fontos tehát, milyen lendülettel fogunk a közös munkába, tudjuk –e lelkesítően motiválni őket. Bízunk benne, hogy tudjuk, hogyan tudjuk!

 

Designed by Freepik

 

A kulcs az ösztönzéshez abban rejlik, hogy a tanulási folyamatban partneri „szövetségetkötünk velük! Nyert ügyünk van, ha a tanulóink megértik, a tanulás eredményességének fele az ő kezükben van: a tanár csak a maga részét képes hozzáadni a tudás megszerzéséhez, a saját részükért maguk felelnek.

 

Kicsi kortól, egészen a német nyelv tanulásának alapjaitól érteniük kell, hogy bizony idő- és energia-befektetés jól megtanulni a nyelvet, ámde minden tanulásra fordított energia megtérül, nekik dolgozik. Úgy a Wir, mint a Direkt tankönyvcsalád koncepciójának központi gondolata az, hogy hangsúlyt kapjon a saját felelősség és az ezzel szorosan összefüggő, jellemformáló tudatosság fejlesztése.

 

A Wir köteteiben például a nyelvtani jelenségek felvázolásának fontos szempontja, hogy a tanulók maguk fedezzék fel a nyelvtani szabályszerűségeket – és a többnyelvűség eredményeire építve ezeket ősze is vessék a saját anyanyelvük rendszerével. Ezáltal jelentős mértékben erősödik a nyelvi tudatosságuk, továbbá célzottan képesek a figyelmüket összpontosítani („language awareness“).

 

Speciális, tematikusan kötött nyelvtani gyakorlatok során próbálgathatják, ellenőrizhetik, megértették –e a nyelvtani jelenségeket és képesek –e aztán adekvát módon alkalmazni a megszerezett tudást. Ebből adódóan a a Grammatik ABC nyelvtani fejezeteit nem elkülönült nyelvtanóraként érdemes tárgyalni, hanem integrálni az egyes leckék anyagaiba, hivatkozni rájuk.

 

Nagyban növeli a tanulók motivációját, felelősségérzetét, ha a tudásukat időről időre maguk is ellenőrizhetik. A tananyagban minden modul végén önálló teszt vár a kitöltésre, a megoldókulcs a szójegyzet előtt található azzal a céllal, hogy a tanulók önállóan, egyéni, vagy pármunkában javíthassák ki az eredményeket.

 

Divatszóvá vált a portfólió. A Wir koncepciója szerint a Deine Wir-Mappe-részben a tanulók maguk dokumentálhatják a haladásukat, oly módon, hogy az tanév közben kidolgozott mini-projektfeladataikat egy mappában lefűzik és megőrzik. Az eredményeket aztán speciális csoportmunka-formákban prezentálhatják, melynek során kreativitásuk, íráskészségük és a közös munkával összefüggő egyéb készségeik is (realisztikus célmeghatározás, időmanagament, munka- és feladatmegosztás, egy konkrét terv teljeskörű kivitelezése) természetesen csiszolódnak.

 

 

Hasonló módon elkötelezett küldetésként jelenik meg a Direkt tankönyvcsaládban, hogy a tanulót kezdettől fogva hozzászoktassa a tudatos, önálló munkához. Az önálló felelősségvállalás a motiváció eszköze, amelyet a tananyag koncepciója szerint azzal hangsúlyoz, hogy a nyelvtanulási folyamat sikerét alapvetően a tanuló aktivitásától teszi függővé.

 

A tankönyvben minden lecke egy magyar nyelvű oldallal indul, ahol a tudatosság és a tudatosítás hangsúlyozása jegyében a tanuló megismeri úgy az aktuális, mint a hosszú távú tanulási célokat: azokat a kommunikatív nyelvi célokat és elemeket tehát (szerepek, beszédszándékok, helyzetek), amelyeket az adott lecke feldolgozásával ér majd el. Ezt követi a hosszú távú tanulási célok megfogalmazása, következetesen összekapcsolva az érettségi vizsga követelményrendszerével (témakörök, kommunikációs szándékok, szövegfajták).

 

A leckékben az aktuális és a hosszú távú tanulási célok összekapcsolása a tanulói tevékenységek szintjén is megjelenik. A tanulók a leckékbe ágyazva, mindhárom kötetben folyamatosan számozott ABI Sprechen, ABI Schreiben feladatok során sajátíthatják el az adott témában tanultakat. Megszerzett tudásukat pedig életszerű helyzetekben, kitekintő jellegű, kommunikatív feladatokban alkalmazhatják. A tananyag szintén fontos eleme a készségekre bontott feladat-tréning: az (ABI) Fertigkeitstraining. Ebben az összefoglaló jellegű részben a tanuló új formában alkalmazhatja az eddig tanultakat.

 

A tankönyvben minden ötödik lecke után található egy-egy magyar nyelvű portfolió-oldal (Érettségi portfolió). A tanuló a tankönyv egyes feladatainak megoldása után a portfolióban értékeli saját teljesítményét, és ennek fényében módosíthat további tanulási tervén, megfogalmazza nyelvi fejlődésének személyre szabott részcéljait. Ugyanitt a tanárnak is lehetősége van arra, hogy az eredményeket értékelje, és ezt szükség szerint kiegészítve további visszajelzést adjon a tanulónak.

 

Dr. Peres Anna

 

Klett Kiadó